سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رمضانی ملک رودی – استادیار پژوهشی ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار

چکیده:

با توجه به اهمیت پایه در درختان میوه به لحاظ افزایش مقاومت ارقام (پیوندک) به تنش های مختلف محیطی ،استفاده از پایه مقاوم برای بهبود وضعیت باردهی ارقام تجاری زیتون مورد توجه قرار گرفت و بر همین اساس بررسی امکان تولید نهال های زیتون گونه فوق به منظور معرفی پایه برای ارقام تجارتی زیتون پیشنهاد و تصویب گردید. در این مطالعه امکان تکثیر گونه فیروجینا از طریق بذر و قلمه نیمه خشبی براساس بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. تکثیر به روش بذر با ۶ تیمار و ۴ تکرار در دو محیط کشت گلخانه و آزاد انجام شد. همچنین قلمه های نیمه خشبی گونه فوق پس از تیمار به غلظت های مختلف هورمون ( ۴ تیمار) شامل ۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی پی ام هورمون ایندول تری بوتریک اسید و ۴ تکرار در محیط گلخانه میست کشت شدند، پس از سبز شدن بذور و ریشه زایی قلمه ها، شمارش از تعداد بذور سبز شده در شرایط کشت آزاد و گلخانه، درصد قلمه های ریشه دار شده، طول و تعداد ریشه ها انجام شد و آنالیز گردید. نتایج مربوط به اثر تیمار ها بر درصد جوانه زنی بذور فیروجینا در شرایط کشت آزاد و گلخانه نشان داد بین تیمار ها تفاوت معنی داری به لحاظ تاثیر بر درصد جوانه زنی وجود دارد. نتایج مربوط به مقایسه میانگین ها نشان داد که استفاده از اسید سولفوریک رقیق تاثیر بیشتری بر درصد جوانه زنی بذور در شرایط کشت آزاد داشته است. درصد جوانه زنی بذور رقم آربکین در کشت آزاد و گلخانه بیشتر از گونه فیروجینا می باشد. نتایج مربوط به اثر تیمار های مختلف هورمون بردرصد ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی طول و تعداد ریشه ها در قلمه های ریشه دار شده گونه فیروجینا نشان داد که بین تیمار ها تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین درصد ریشه زایی در تیمار با IBA به غلظت ۴۰۰۰ پی پی ام مشاهده گردید.