سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا محبوبی اردکانی – دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران
وحید تائبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خا ک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران

چکیده:

پایداری توده خاک یکی از مسائلی است که در گودبرداری های عمیق و نیمه عمیق حائز اهمیت است. روش خا کمیخ یکی از رو شهای پایدارسازی گود است. این مقاله پس از معرفی روش خا کمیخ، به بیان طراحی گام به گام این سیستم به روش آئی ننامهFHWA تحلیل پایداری کلی بر اساس روش حدی و طراحی اجزای دیوار بر اساس روش تنش مجاز) م یپردازد. سپس به مد لسازی دیوار خا کمیخ با استفاده از تحلیل بر پایه روش اجزای محدود و با نر مافزارPLAXIS پرداخته م یشود ضمن آنکه صحت طراحی انجام شده بررسی م یشود نتایج حاصل از دو روش با هم مقایسه شده است. مقایسه نشان م یدهدکه نتایجPLAXIS در زمینه پایداری در مقایسه با روش حدی حدود ۱۰ % تفاوت دارد و همچنین نیروی توزیع شده در جوش نها حاصل از PLAXIS بیشتر از روش FHWA است.