سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی زاده – دانش آموخته در رشته مهندسی منابع آب، کارشناس سازمان مدیریت منابع آب ا
مصطفی اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

پیشبینی نحوهی توزیع رسوب در مخزن هر سد در طول زمان از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتوان با این پیشبینی، تراز کارگذاری دریچهها و تاسیسات آبگیری را در زمان ساخت و حجم زنده مخزن را در زمانهای مختلف،جهت برنامهریزیهای آبی مشخص کرد. در این مقاله نحوهی توزیع رسوب در مخزن سد زاینده رود با روشهای تجربی کاهش و افزایش سطح در محیط نرمافزار اکسل، بررسی شده و این مقادیر جهت بدست آوردن روش تجربیمناسب با مقادیر هیدروگرافی سال ۱۳۷۷ ، مقایسه شده و توزیع رسوب در مخزن این سد، در سالهای بعد پیش بینی شده است.