سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد اسدی – دانشگاه صنعتی کرمانشاه
میلاد اسدی جوزانی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب
آرش ملکی –
محمدجعفر بهمنی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب،مدیریت گروه برق

چکیده:

در این مقاله روش های موجود برای اندازه گیری راندمان موتورهای القایی معرفی می گردند و هر یک از لحاظ میزان و حوزه های -کارایی مورد بررسی قرار می گیرند .در بخش بعدی مشخصات مداری یک موتور القایی با استفاده از آزمایشهای مدار باز،اتصال کوتاه و روتور قفلشده )که در آزمایشگاه مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب به عمل آمده اند(بدست می آید و از طریق مقادیر مشخص شده راندمان و تلفاتمحاسبه می گردد .در انتها مقادیر تجربی بدست آمده با مقادیر محاسبه شده از طریق روش تئوریک OHME مقایسه گردیده و عملکرد این روش مورد ارزیابی قرار می گیرد