سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حسنلو – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
صادق خلیلیان – دانشیار گروه اقتصادی کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
حمید امیر نژاد – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

باروند فعلی آلودگی های ناشی ازفعالیت صنایع اجزای مختلف طبیعت تحت تاثیر قرارگرفته است با افزایش جمعیت و رشد سریع بخش صنعت توجه به حفاظت ازمحیط زیست و صیانت ازمنابع طبیعی یک امرمهم جهت دستیابی به رفاه اقتصادی اجتماعی است دراین راستا لزوم هدایت و راهبری فعالیت های صنعتی به سمتی که کمترین آثار زیان آور را برمحیط زیست داشته باشند ضروری به نظر می رسد روشهای اقتصادی گوناگونی برای کنترل و کاهش آلودگیهای زیست محیطی وجود دارد که هرکدام از آنها درموقعیت خاصی میتواند موثر باشد دراین مقاله روشهای اقتصادی کنترل و کاهش آلودگی مورد بررسی قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف هرکدام از ابزارهای اقتصادی مبتنی برقیمت ابزارهای اقصتادی مبتنی برمقدار و ابزارهای اقتصادی مبتنی برقوانین تعهدی بیان شدها ست نتیجه مطالعه حاضر نشان میدهد که هرکشور باید براساس ماهیت آلاینده ویژگیهای ساختاری و ویژگیهای اقتصادی اجتماعی خود از روشهای فوق درراستای جلوگیری ازصدمات زیست محیطی استفاده نماید.