سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد عابدینی طرقبه – مسئول آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
علی آدینه نیا –
محمدرضا آرین نژاد –

چکیده:

استانداردکمپوست – نمونه برداری و روش های آزمون فیزیکی و شیمیایی که پیش نویس آن توسط سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری مشهد تهیه وتدوین شده در شصت وپنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مورخ ۱/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفته است. با توجه به تدوین استاندارد ملی ایران شماره۱۰۷۱۶:سال ۱۳۸۶، کمپوست- ویژگی های فیزیکی وشیمیایی و محدودیت منابع اطلاعاتی دراین زمینه، جهت ارتقاء سطح کیفیت کود کمپوست و سنجش آسان تر ، تدوین استانداردهای جدید و اجرایی در این خصوص اجتناب ناپذیر است. در این راستا، با توجه به این که عموما نتایج و اعداد حاصل از انجام آزمون ها، به عنوان شاخص های کیفیتی مبنای مقایسه قرار می گیرند، بدیهی است معرفی روش صحیح نمونه برداری و روش های بهینه سنجش کیفیت، بسیار حائز اهمیت می باشد و قطعا بکار بستن روش های نوین، دقیق و یکسان آزمون و گزارش نتایج به فرم یکنواخت و قابل مقایسه درسطح کل کشور نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت کود کمپوست خواهد داشت. لذا با بهره گیری از منابع معتبر بین المللی این استاندارد با نام کمپوست – نمونه برداری و روش های آزمون فیزیکی و شیمیاییجهت تحقق این اهداف به عنوان مکمل استاندارد ملی مذکور تدوین گردید. در این مقاله ضمن معرفی این استاندارد روشهای آزمون کمپوست مورد بررسی قرار گرفته است.