سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رضا رضایی سوخت آبندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تراکم گیاهی و روش نوین کاشت برعملکرد سیلویی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ درکشت دوگانه بعد از برداشت برنج تحقیقی در سال زراعی ۸۸ در مرکز تحقیقات قراخیل شهرستان قائم شهر اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. تیمارها شامل فواصل بین ردیف ۶۵ ، ۷۵ و ۸۵ سانتی متر دو الگوی کاشت تک ردیفه خطی ودو ردیفه زیگزاگی و دو سطح تراکم کاشت ۷۰و۸۰ هزار بوته درهکتار بود نتایج نشان داد صفت عملکرد علوفه تر در هکتار تحت تاثیر اثر متقابل فواصل بین ردیف و الگوی کاشت اختلاف معنی داری می باشد و صفات عملکرد علوفه تر در هکتار و تعداد روز تا ظهور تاسل تحت تاثیر اثر متقابل تراکم و الگوی کاشت قرار گرفتند. کمترین ارتفاع بوته و طول بلال و بیشترین عملکرد علوفه تر درهکتار ۴۹۲۲۰ کیلوگرم درهکتار تحت فاصله بین ردیف ۶۵ سانتی متری کمترین عملکرد علوفه درهکتار ۴۵۲۰۰ کیلوگرم درهکتار تحت فاصله بین ۸۵ سانتی متر حاصل شد.