سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بنت الهدی طالبی ورکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
حسین شریفان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی مفتاح هلقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

امروزه تغییر اقلیم عدم وقوع بارشهای کافی محدودیت منابع آب و ثابت بودن مقدار کل آن افزایش جمعیت و رشد اقتصادروند صنعتی شدن شهرها و متعاقب آن روند روزافزون رشد تقاضا در زمینه های مختلف مجموعه ای از عوامل مرتبط بهم را بهوجود می آورد که مساله بحران آب در آینده ای نه چندان دور را در ذهن متبلور می سازد بنابراین استفاده بهینه از منابع آب موجود از اهمیت بالایی برخوردار می باشند به این منظور مدیران جهت برنامه ریزی استفاده از منابع اب به خصوص مخازن سدها به عنوان یکی از سازه های آبی ذخیره کننده ی منابع اب سطحی و رواناب ها نیاز به اتخاذ سیاست های بهینه بهره برداری از مخزن دارند. بهره برداری بهینه از مخازن بدین جهت که مقاصد چندگانه ای را از لحاظ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با خود به همراه دارند از اولویت برنامه ریزی و مدیریت منابع منابع آب می باشد. از جمله محاسبن بهره برداری بهینه و مناسب از مخازن سدها می توان به برداشت مناسب از مخزن و توزیع بین بخشهای مختلف حداقل نمودن ریسک کمبود آب درزمانهای بحرانی حفظ و مدیریت منابع محیط زیستی اشاره کرد. درتحقیق حاضر سعی شده است به بررسی روشهای بهره برداری بهینه از مخازن سد که مورد مطالعه قرارگرفته است پرداخته شود.