سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمدزاده – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی جلیلی قاضی زاده – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدرضا مقدم نیری – کارشناس ارشد راه و ترابری، شرکت قطار شهری مشهد

چکیده:

مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدان های یک نوع مخلوط آسفالتی با منشاء اروپایی است که از شیارافتادگی سطح راه در اثر بارهای ترافیکی سنگین جلوگیری می کند. این نوع مخلوط همچنین به منظور ایجاد یک رویه با دوام و با حساسیت کمتر در برابر ترکهای ناشی از درجه حرارت پایین و نیز یک رویه دارای سطح باز به منظور کاهش پدیده آب پیمایی در نظر گرفته م یشود. منظور از طرح اختلاط انتخاب مصالح، تعیین دانه بندی مطلوب مصالح سنگی و میزان هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن است. به طور کلی مراحل طرح اختلاط برای مخلوطهای آسفالتی گرم شامل مراحل انتخاب مصالح ، تعیین بهترین دانه بندی مصالح سنگی و تعیین مقدار قیر بهینه است، اما روند طرح مخلوطهایSMA به گونه ای باید باشد که یک استخوانبندی درش تدانه کافی در مخلوط ایجاد گردد و پارامترهای حجمی مخلوط ارضاء شود. پنج گام عمده در طرحمخلوطهایSMA انتخاب مصالح ، تعیین دان هبندی مناسب، تعیین میزان قیر بهینه، ارزیابی پتانسیل ریزش قیر در مخلوط و ارزیابی دوام مخلوط در مقابل رطوبت میباشد که در این مقاله با بررسی و مقایسه روشهای طرح این دو مخلوط میپردازیم