سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شعیب فرجی عبدالملکی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد اکتشاف نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محسن یعقوبی شبکلائی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد اکتشاف نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

تصحیحات پارامترهای پتروفیزیکی معمولا توسط طبقه بندی های نوع سنگ ۱ صورت می گیرد .این امر یک دسته بندی گسترده شامل اندازه گیری کمی از قبیل اندازه گیری تخلخل است . خلل وفرج و توزیع اندازه مجراها، اتصال خلل و فرج ها و توصیف کیفی آنها بوسیله ی بافت و ساخت سنگ قابل شناسایی است. طبقه بندی نوع سنگ برمبنای داده های آنالیز مغزه، آنالیز ویژه ی مغزه ،(scale) نگاره های مستقیم (رخساره های الکتریکی)، توصیف خرده های حفاری و محیط رسوبگذاری و آنالیز مقاطع نازک ۲ پایه گذاری شده است. با استفاده از اشعه x که براساس مطالعات میکروتوموگرافی ۳ انجام می شود روابط مستقیم بین ساختار میکروسکوپی سنگ و مشخصه های پتروفیزیکی برای ما آشکار می شود مشخصه های پتروفیزیکی بوسیله ی عکسهای میکروتوموگرافی سه بعدی ۳d از مغزه ها که در گستره ای از مخازن گرفته شده اند به طور مستقیم قابل ارزیابی هستند. در نهایت این اطلاعات به دست آمده در اینتروالهای مشخص با نگارهای پتروفیزیکی جهت تشخیص پتانسیل های هیدروکربنی مورد مطالعه و تطابق قرار می گیرند.