سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه برزگری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رضوانشهر صدوق
محمد مهدوی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از عوامل مهم در مورد مکان یابی و تعیین عمر مفید سدها، داشتن اطلاعات در مورد رسوب معلق حمل شده توسط رودخانه هاست. مقاله حاضر، خلاصه ای از بررسی های انجام شده به منظور بررسی روش جاماب در برآورد رسوب معلق حوضه قزل اوزن می باشد. در این تحقیق با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در مقایسه با مقادیر واقعی، روش همبستگی حد وسط دسته ها –دبی روزانه که مورد تائید محققین خارج از کشور نیز می باشد، به عنوان روش منطقی و مبنا برای سنجش روش دیگر به کار گرفته شد. برای این منظور، آمار مربوط به ۹ ایستگاه هیدرومتری موجود در حوضه مورد نظر جمع آوری گردید و در مرحله نخست، آمار موجود از نظر صحت و همگنی مورد آزمون قرار گرفت. در مرحله بعد ضمن استفاده از نرم افزارExcel روش متداول جاماب با روش مبنا مورد مقایسه قرار گرفت..نتایج مطالعات نشان داد، روش جاماب مقدار رسوب معلق را ۴۱ درصد کمتر برآورد می کنند و لذا به منظور برآورد رسوب معلق، باید دربه کارگیری این روش تجدید نظر صورت گیرد.