سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا حسن پور – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی اثر فاصله کاشت روی ردیف و علف کش تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز پنبه، درسال ۱۳۸۶ در شهرستان داراب اجراء گردید. مدل آزمایش کرتهای نواری ( Strip plot) درقالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکراربود و تیمارها به ترتیب شامل فواصل بین ردیفهای کاشت R در سه سطحR1:چهل سانتی متر R2:60 سانتیمتر وR3:80 سانتیمتر و در کرتهای عمودی و چهار روش کنترل علفهای هرز C به شرح C1:کنترل تمام فصل علفهای هرز (وجین بوسیله کارگر)،C2:استفاده از علفکش تریفلورالین به میزان ۲/۵لیتراز ماده تجارتی ترفلان ۴۶%در هکتار، C3:استفاده از علفکش تریفلورالین به میزان ۱/۷۵ لیتر از ماده تجارتی ترفلان ۴۶%در هکتار و C4:بدون کنترل علفهای هرز در کرتهای افقی. نتایج نشان دادکه تیمارهای کنترل علفهای هرز به طور معنی دار برعملکرد و اجزاء آن مؤثر بودند. بین ردیفهای ۶۰ و ۴۰ سانتی متر ی برعملکرد وش تفاوت معنی دار مشاهده نشد. در روشهای کنترل بعد از وجین ، علف کش تریفلورالین ۲/۵ لیتر بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد. کاهش مصرف علفکش تریفلورالین از۲/۵ به ۱/۷۵ لیتر در هکتار باعث ایجاد تفاوت معنی دار در کنترل علفهای هرز شد و کاهش فاصله بین ردیف از ۶۰ به ۴۰ سانتی متر به طور معنی داری بر وزن خشک علفهای هرز موثر بود. بیشترین تعداد قوزه قابل برداشت با متوسط ۶/۱۴عدد قوزه در بوته از تیمار فاصله بین ردیف ۸۰ سانتی متر بدست آمد.