سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی دهقانی فیروزآبادی – دانشجویان کارشناسی ارشد نرم افزار
الهام راستگو –

چکیده:

بسیاری از مکانیزم های امنیتی براساس مفروضات مشخصی از هویت می باشند ودرصورتی که این مفروضات ناهنجار باشند مستعد حملاتقرار میگیرند دراین مقاله تاثیر حمله سایبیل را مرور می کنیم حمله ای برعلیه موجودیت که موجب می شود یک موجودیت به چند هویت بطور همزمان تغییر قیافه دهد اگر یک عضو واحد معیوب بتواند چندهویت را نشان دهد م یتواندب خش اساسی ای از سیستم را کنترل کند درنتیجه از افزونگی کاسته می شود حمله سایبیل یک مشکل اساسی دربسیاری از سیستم ها می باشد و درمقابل بسیاری از راه حل ها مقاومت کرده است دراین مقاله ابعاد حمله سایبیل را مشخص کرده و سپس انواع حملات سایبیل را توضیح میدهیم و درانتها به بررسی و مقایسه انواع راه حل های دفاعی دربرابر حمله سایبیل می پردازیم و مزایا و معایب هرروش را بررس یم ی کنیم