سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا عرقچین اهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی قزوین ایران
نیلوفر محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی قزوین ایران

چکیده:

مطالعات اخیر، آشکار کرد که پیشگویی زلزله در حال حاضر غیر عملی و نشدنی است. به دلیل اینکه تجزبه و تحلیل خطر لرزهای به رویکرد عملیتر برای کاهش خطر زمین لرزه پیش برود، به برآورد نرخ سالانه حرکات زمینلرزه بر اساس لرزه خیزی و دیگر شواهد زمینشناسی پرداخته شده است، مانند: مطالعات لرزهای که در منطقه ی بالای لرزه خیزی در اطراف تایوان انجام شده است. این مطالعات با هدف انجام یک ارزیابی خطر لرزهای جدید برای یک ناحیه به روش الگوریتم FOSM مرتبه ی اول و دوم لحظه ای در سابقه ی ۵۵۰۰۰ زمین لرزه در ۱۱۵ سال گذشته مشاهده شده است. تخمین FOSM بسیار نزدیک به شبیه سازی مونتکارلو(MCS) یافت شد و همچنین به بررسی تاثیر نامشخص پارامتر عدمقطعیت در احتمال بازگشت وقوع زلزله با یک رویکرد عددی شامل شبیه سازی مونتکارلو پرداخته شده است. تحلیلها نشان داد که هنگامی که عدم قطعیت بالا باشد، احتمال وقوع مرتبط با بزرگای بیشتر بالا میرود و همچنین مشاهده شد که آنالیز احتمالاتی میتواند به توزیع پیوسته از احتمال وقوع زلزله در یک رویکرد قطعی بیانجامد