سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین مرادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد جمالی نژاد – کارشناس ارشد محیط زیست، معاونت خدمات شهری، شهرداری اصفهان
مرضیه خداشناس – مدرس دانشگاه پیام نور، واحد مه ولات

چکیده:

امروزه تولید انواع زایدات جامد و بروز انواع ناسازگاری‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به آنها، مدیریت خدمات و پسماندهای شهری را با مشکلات عدیده ای در زمینه جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع این‌گونه زایدات مواجه ساخته است. ارزیابی اثرات زیست محیطی چرخه مدیریت پسماند طبیعتاً نقش بسزایی در کاهش و حل مشکلات مدیریت خدمات شهری به عهده خواهد داشت. در این مطالعه ۲ سناریوی مختلف مدیریت پسماند مورد نظر قرار گرفت، سناریوی اول دفع مستقیم زباله در لندفیل و سناریوی دوم کمپوست کردن، بود. سپس با استفاده از نرم افزارIWM-1 بار زیست محیطی هر سناریو، سیاهه نویسی و ارائه شد. در این مطالعه ارزیابی اثرات چرخه حیات انجام نشد و فقط با مقایسه نتایج به دست آمده از سیاهه نویسی چرخه حیات، گزینه مناسب مدیریتی انتخاب و در اختیار تصمیم گیران قرار گرفت.