سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدحسین کیانمهر – دانشیارمکانیک ماشینهای کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی مقایسه دو نحوه مختلف کود دهی بر روی عملکرد و کارایی مصرف ازت در ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ،آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در ۳ تکرار به صورت مزرعه ای اجرا گردید. عوامل مورد مطالعه شامل دو نحوه مصرف کود: به صورت مخلوط با خاک و مصرف کود به صورت پلت و عامل دوم تلفیق چهار سطح کود نیتروژن و دامی به ترتیب ، ( ۴۶ + ۶۰۰ و ۹۲ + ۶۰۰ و ۶۰۰+۱۳۸ و ۱۸۴ + ۶۰۰ ) کیلوگرم در هکتار بود. اعمال نیتروژن در تیمار شاهد بر اساس میزان توصیه شده آزمون خاک ( ۱۸۴ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) صورت پذیرفت. در این تحقیق یک ماشین پلت کننده از نوع اکسترودر به منظور تهیه پلت ها طراحی و ساخته شد. بیشترین ارتفاع بوته و قطر ساقه و قطر بلال متعلق به تیمار پلت بود ولی تعداد برگ در هر بوته تحت تأثیر روش توزیع کود قرار نگرفت. نتایج آزمایش نشان داد اثر متقابل نحوه مصرف کود و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار بود به طوری که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار ۱۸۴ کیلوگرم نیتروژن + ۶۰۰ کیلوگرم کود دامی به صورت پلت بود. نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف کود به صورت پلت به واسطه کاهش میزان شستشو از سطح خاک و همچنین آزاد سازی تدریجی باعث کاهش ۵۰ درصدی مصرف کود نیتروژن و افزایش کارایی ۱۰ درصدی نیتروژن می شود