سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی جباررشیدی – هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی براری –
مهدی فشارکی –
مهدی ملکی –

چکیده:

در محیطهای پیچیده همچون جنگ بحث تصمیم گیری صحیح و به موقع از نیازهای اساسی برای کسب موفقیت می باش د. در این شرایط استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیم برای کمک به فرماندهان و نیروها یک الزام است. ترکیب اطلاعات ۱ از جمله ارکانیک سیستم پشتیبان تصمیم میباشد. یکی از عوامل مهم در پیچیده شدن محیط حجم زیاد اطلاعات و بویژه سربار اطلاعا ت ۲پیرامون است. تکنیکهای ترکیب اطلاعات باعث کاهش سربار اطلاعات و افزایش آگاهی وضعیتی ۳ نیروها می شوند. یکی از عوامل موثر در سربار اطلاعات ابهام ۴ در اطلاعات است. در این مقاله دو روشDempster Shafer(DS) و Bayesian که هر دو در ردهDecision Fusion قرار دارند مورد استفاده قرار گرفته اند . سعی شده است میزان موفقیت این دو روش و مزایا و معایب هر کدام در کمک به کاهش میزان ابهام اطلاعات بررسی شود. برای روشن شدن موضوع یک مساله کاربردی یعنی شناسایی اهداف هوایی انتخاب شده است. نتایج بیانگر آنست که روشDS کمک بهتری به رفع ابهام می نماید ولیکن نسبت به روش بیزین به سخت افزار و پردازش بیشتری نیازمند است در مقابل در روش بیزین در شرایطی که اطلاعات بسیار متناقض هستند نتیجه بهتری بدست می آیدنتایج به کمک نرم افزارGeNIeمحاسبه گردیده است.