سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمدیان بهبهانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی بهبهان، دانشگاه ش
سادات فیض نیا – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا اختصاصی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

برای تکمیل و بهبود شبکه ارتباطی کشور، عبور از مناطق بیابانی، اجتناب ناپذیر می باشد، به نظرمی رسد که شناخت مسائل ویژه پروژه های راهسازی در برخورد با کویر و بیابان و روشهای مقابله و کنترل آنها، لازم و مورد توجه باشد. از آنجا که پوشیده شدن مسیر راه از توده های در حال حرکت ماسه و در نتیجه بسته شدن مسیر، از جمله مشکلاتی است که هر لحظه موفقیت و کارآیی یک راه بیابانی را تهدید می کند باید از روشهای متناسب با هر منطقه جهت کنترل و کاهش خسارات ناشی از آن استفاده شود. در این مطالعه با توجه به نوع رخساره های موثر در تغذیه طوفانهای گرد و خاک و همچنین کانالهای تولید باد در منطقه مورد مطالعه اقدام به پیشنهاد مجموعه عملیات کنترل گردید. با توجه به نتایج بدست آمده جهت کنترل جاده یزد- میبد از هجوم ماسه های رواناقدام به پیشنهاد و طراحی انواع عملیات بیولوژیک (ایجاد بادشکن و کمربند سبز گیاهی) و مکانیکی (استفاده از مالچ سنگریزه ای)گردید.