سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد محمدیان انبی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
حمیدرضا محمددوست چمن آباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ارومیه
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف کنترل علفهای هرز ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ در منطقه ساعتلوی ارومیه آزمایشی در سال ۸۹ در مزرعهتحقیقاتی جهاد کشاورزی ارومیه انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل کشت گیاه پوششی چاودار همزمان با ذرت دوبار کولتیواسیون دوبار آترازین دوبار اکوئیپ عدم کنترل علفهای هرز و کنترل کامل علفهای هرز بودند که در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد نتایج آزمایش نشان داد کهبهترین تیمار از نظر کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرزذرت تیمار دوبارآترازین بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری با تیمار دو بار اکوئیپ نداشت هرچند که با دیگر تیمارهای کنترلی تفاوت معنی داری داشت تیمار کشت گیاه پوششی چاودار همزمان با کاشت به ترتیب ۷۵/۸ و ۵۸/۸ درصد در کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز موثر بود.