سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر علیرضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهدی مدندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی شهرستان استهبان با هدف بررسی اثرات کم آبیاری و مقادیر کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان انجام شد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد . روش آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و سطوح کود دامی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. عامل اول یعنی کم – آبیاری در چهار سطح شامل : آبیاری از یک طرف پشته تا انتها، آبیاری از یک طرف تا مرحله تکمه زنی بعد از آن از دو طرف پشته تا آخر فصل رشد، آبیاری از یک طرف پشته تا مرحله ظهور گل آذین و بعد از آن از دو طرف پشته تا آخر فصل، آبیاری از ابتدا تا آخر ۴۰ و ۶۰ تن در هکتار جمعا شامل ۱۶ ، فصل رشد از دو طرف پشته و کود دامی به عنوان عامل دوم در چهار سطح شامل: صفر، ۲۰ تیمار در سه تکرار بکار برده شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کمآبیاری بر روی عملکرد دانه، وزن هزار دانه، قطر طبق، عملکردبیولوژیک وشاخص برداشت تاثیرمعنی دارنداشت.تاثیرمصرف سطوح مختلف کوددامی برروی افزایش ارتفاع ساقه ، قطرساقه، قطرطبق ،وزن هزاردانه ،عملکردبیولو ژیک ،عملکرددانه ،شاخص برداشت ودرصدروغن معنی داربود.بررسی کم آبیاری وکوددامی برروی افزایش راندمان آبیاری به منظورتولیدعملکرددانه نشان دادکه بیشترین عملکرددانه ازتیمارآبیاری یک طرف پشته تامرحله گلدهی وازاین مرحله آبیاری دوطرفه تاآخرفصل رشدهمراه با ۶۰ تن کوددامی درهکتاربه دست آمدوکمترین عملکرددانه ازتیمارآبیاری یک طرفه تاآخرفصل رشدوعدم مصرف کوددامی به دست آمد.ونیزبررسی اثرروش آبیاری وکوددامی برروی درصدروغن نشان دادبیشترین درصدروغن ازتیمارآبیاری یک طرف پشته تا مرحله تکمه زنی وازاین مرحله آبیاری دوطرفه تاآخرفصل رشدهمراه با ۶۰ تن کوددامی درهکتار به دست آمدوکمترین درصدروغن ازتیمارآبیاری یک طرفه تاآخرفصل رشدوعدم مصرف کوددامی به دست آمد.