سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی شکارلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محسن رشدی –
ساسان رضادوست –
مهدی زاهدی اقدم –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرتراکم بوته در۴ سطح ۱٫۲و۱٫۶و۲و۲٫۴ بوته درمترمربع وهرس ساقه اصلی در۳ سطح هرس درگره دوازده هرس درگره شانزدهم و عدم هرس بررویعملکرد و اجزای عملکرد کدوی آجیلی به صورت آزمایش قاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار طی سال ۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاوریز و منابع طبیعی شهرستان خوی انجام شد نتایج نشان داد که تراکم بوته به جز تعدادگره برطول بته تعدادبرگ وزن میوه وزن خشک شاخ و برگ اثرمعنی داری دارد همچنین هرس ساقه اصلی برطول بوته تعدادبرگ وزن خشک شاخ و برگ و تعدادگره اثرمعنی داری داشت با ارزیابی کلیه صفات مشخص شد که درتراکم ۲٫۴ بوته درمترمربع و هرس ساقه اصلی ازگره دوازدهم بهترین عملکرد قابل حصول است.