سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
محمدجواد فدائی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زمانی که تعدادی از عضو های اصلی یک سازه به طور ناگهانی توان باربری خود را از دست میدهند آن سازه به احتمالزیاد دچارخرابی پیشرونده خواهد شد به این معنی که المان های مجاور عضوهای اسیب دیده نیز گسیخته می شوند و خرابی درسازه پیش می رود دردستورالعملهای GSA,DOD که بمنظور بررسی رفتار سازه تحت چنین مکانیسمهای خرابی ایجاد شده اند سه روش آنالیز استاتیکی خطی آنالیز استاتیکی غیرخطی و آنالیز دینامیکی غیرخطی آمده است علاوه برروشهای ذکر شده روش المان های کاربردی نیز میتواند رفتار سازه را بعدازایجاد خرابی پیش روند ه دسازه بررسی کند. دراین تحقیق ابتدا مروری شده است برروشهایی که برای بررسی خرابی پیش رونده استفاده می شود سپس رفتار یک قاب خمشی ۱۵طبقه درسه حالت حذف ستون با دو روش آنالیز استاتیکی خطی و آنالیز دینامیکی غیرخطی بررسی و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند.