سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم جهانی –
گلثومه عزیزی –
لیلا علیمرادی –
آسیه سیاهمرگویی –

چکیده:

یکی از مهمترین مکانیزم های حفظ بقا در گیاهان، توانایی بذور آنها در تاخیر انداختن جوانه زنی است به نحوی که شرایط از نظر زمان و مکان مناسب گرد. به این منظور آزمایشی در سال ۱۳۸۴ جهت شکستن خواب در بذور، پنج گونه دارویی باریجه (Ferula gummosa)،آنغوزه (Ferula Assa-foetia)، گل راعی (Hypericum perforatum)، گل ختمی (Althea officinalis)، پونه سای بینالودی (Nepeta binalodensis) با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد ک درصد جوانه زنی در گل ختمی (Althea officinalis) در تیمار ۴۵%GA3 بدست آمد که در مقایسه با تیمار KNO3 از درصد جوانه زنی بالاتری برخوردار بود. در گیاه پونه سازی بینالودی (Nepeta binalodensis) بالاترین درصد جوانه زنی در تیمار پیش سرمایی (۵۹%) بدست آمد. در این آزمایش درصد جوانه زنی در گل راعی (Hypericum perforatum) با بکار گرفتن GA3 با بالاترین مقدار خود دست یافت اعمال تیمارهای مختلف بر روی دو گیاه اریجه (Ferula gummosa) و نغوزه (Ferula Assa-foetia) نشان داد که تیمار شاهد ( آب مقطر) بالاترین درصد جوانه زنی را دارا بود.