سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهرام کشاورزی – دانشگاه آزادبناب
داریوش حسن پورگل افشان – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

انتقال تکنولوژی فرایندی است که جریان تکنولوژی از یک منبع به یک گیرنده را میسر می باشد هردریافت کننده ی تکنولوژی نیازها ارزشها و فرهنگ متفاوتی دارد بنابراین انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی مستلزم ارتباط بین خواسته های انتقال دهنده درک نیازهای انتقال گیرنده ماهیت تکنولوژی و اولویت های انتقال گیرنده ازنظر نیازهای اقتصادی آن جامعه می باشد هدف اصلی این تحقیق بررسی روشهای موثر برانتقال تکنولوژی درفرایند تجاری سازی از دانشگاه تا صنعت می باشد جامعه آماری این تحقیق را ۱۸۷ نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳استان آذربایجان شرقی که به نحوی با صنعت درارتباط بوده و آشنایی نسبی با این بخش را داشته اند تشکیل داده اند داده ها ازطریق یک پرسشنامه با عناصر برآمده از ادبیات و شامل ۴۷ پرسش درطیف ۵ تایی لیکرت با پایایی و روایی تایید شده درمورد پایایی آلفای کرونباخ بزرگتر از ۰/۷۹ همچنین روایی از نوع محتوایی و با استفاده از نظر اساتید و خبرگان جمع آوری گردیدند.