سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه دریایی – مدرس دانشگاه پیام نور مازندران مرکز محمودآباد
سیمین مسیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فنآوری در جهان، توسعه روستایی به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه ملی بیش از گذشته دارای اهمیت بوده و لزوم نگرش نظاممند و پایدار به توسعه روستایی، فرآیند ارزشیابی برنامهها و مشارکت در تصمیمگیری و اجرای طرحها را امری طبیعی و کاملاً بنیادی جلوه می دهد . به طور حتم، مشارکت بیشتر و مؤثرتر مردم در ارزشیابی برنامههای توسعه روستایی تنها در صورت تطابق بیشتر بین نیازهای مردم و اهداف پروژههای روستایی قابل انتظار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی روش های مشارکتی مؤثر در فرآیند ارزشیابی برنامههای روستایی و کشاورزی میباشد. این پژوهش به شیوه کتابخانهای و با بررسی منابع مختلف انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که روش ارزیابی سریع روستاییRRA) با هدف دستیابی به استنتاج ها و نقطهنظرها و یا جمعآوری اطلاعات جدید در یک مدت زمان کوتاه و با تمرکز بر مدیریت منابع، از اهمیت در خور توجهی در ارزشیابی برنامههای توسعه روستایی و کشاورزی برخوردار می باشد . روش ارزشیابی مشارکتی روستاییPRA) نیز با دارابودن وجهه مشارکتی بیشتر نسبت به روش قبل، برای جمعآوری اطلاعات بر مبنای نیازهای جامعه در جهت پیشبرد برنامههای توسعه به کار میرود. از جمله ابزارهای مورد استفاده در این روش می توان به مرور و بررسی اطلاعات موجود، مشاهده مستقیم و مشارکتی، مصاحبههای نیمه سازمانیافته، استفاده از داستانها و تصاویر، نمودارها و کارگاههای آموزشی اشاره نمود.