سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده مائده موسوی داودی – دانشجوی سال ششم دکتری عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ا
سیدشهرام شکرفروش – استاد گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز،

چکیده:

عصارههای گیاهی و روغنهای فرار به عنوان ترکیبات طبیعی در صنایع غذایی جهت افزایش کیفیت و ماندگاری مواد غذایی کاربرد دارند.ترکیبات مختلف ضدمیکروب با منشا گیاهی و ادویجات به منظور کاهش یا حذف باکتریهای بیماریزا و نیز افزایش کیفیت کلی محصولات غذاییمورد استفاده قرار میگیرند. فعالیت ضد میکروبی این ترکیبات متفاوت است. روشهای مختلفی جهت ارزیابی خواص و فعالیت ضدمیکروبی ادویجات،گیاهان و ترکیبات ضدمیکروبی آنها وجود دارد. هدف: در مطالعه حاضر، روشهای مختلف غربالگری جهت ارزیابی خواص ضدمیکروبی ترکیبات گیاهی علیه میکروارگانیسمهای بیماریزا با منشا موادغذایی مقایسه و مرور شده است. مواد و روش کار: مطالعهای مروری با استفاده از منابع کتابخانهای و مقالات گردآوری شده میباشد. یافتهها: روشهای ارزیابی خواص ضدمیکروبی شامل روشهای انتشاری، رقیقسازی یا روشهای اتوگرافی زیستی میباشد. فعالیت ضد میکروبی ترکیبات گیاهی در بسیاری از تستها بر پایه روشهای MIC )حداقل غلظت مهار کننده رشد باکتری( و MBC )حداقل غلظت کشنده باکتری( موردارزیابی قرار میگیرد. روشهای disc-agar-diffusion ، drop-agar diffusion ، broth micro-dilution و تکنیکهای تماس مستقیم در آگار از دیگر روشهای معمول غربالگری هستند. سرعت تاثیر ترکیبات گیاهی بر میزان کشندگی باکتریها یا مدت زمان تاثیر آنها بر توقف رشد باکتریایی با آنالیز زمان مرگ یا طرح منحنی بقا قابل ارزیابی است. مشاهده تاثیر فیزیکی فعالیت و خواص ضدمیکروبی ترکیبات گیاهی نیز توسط میکروسکوپ الکترونی امکانپذیر خواهد بود.نتیجهگیری: تعیین فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات گیاهی به طور قابل توجهی تحت تاثیر روشهای مورد استفاده جهت استخراج روغنهای فرار از ترکیبات گیاهی، حجم باکتری تلقیح شده، مرحله رشد باکتریها، محیط کشت مورد استفاده، pH محیط ، دما و زمان گرمخانهگذاری میباشد. از سوی دیگر، ترکیبات مختلف غذایی و مواد افزودنی میتوانند در فعالیت ضدمیکروبی این ترکیبات تداخل ایجاد کنند. روشهای جدید و پیشرفت در روشهای استخراج مانند استخراج خالص، به همراه انتخاب حلالهای مناسب میتواند سبب بهبود این تکنیکها و روشها گردد.