سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قاسمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

نیشکر یکی از گیاهان صنعتی و با ارزش است که در سطح وسیعی دراراضی جنوب وشمال خوز ستان بعلت سازگاری واقلیم مناسب بصورت صنعتی وتجاری کشت می گردد و به منظور بررسی روشهای مختلف خاک ورزی بر۱۳۸۸ در شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه خوزستان در خاکی با بافت – عملکرد نیشکر آزمایشی درسال ۱۳۸۹شنی لومی مورد بررسی قرارگرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه ای بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار خاک ورزی و با سه واریته، در سه تکرار اجرا گردید در پایان فصل رشد و در زمان برداشت ،عملکرد و برخی از فاکتورهای کمی نیشکر شامل رشد ساقه ، تعداد ساقه، قطر ساقه و عملکرد بیولوژیکی اندازه برتعداد ساقه درسطح ۱% معنی دار بوده ولی اثر آن بر رشد (T) گیری شد. نتایج نشان داد که اثر تیمار خاکورزی بر رشد ساقه (V) ساقه، تعداد ساقه، قطر ساقه و عملکرد بیولوژیکی از نظر آماری معنی دار نبود و اثر تیمار واریته درسطح ۵% معنی دار بوده ولی بر تعداد ساقه در متر، قطر ساقه و عملکرد بیولوژیکی معنی دار نبوده است .متقابل ۲تیمارT V ) بر رشد ساقه، تعداد ساقه در متر، قطر ساقه و عملکرد بیولوژیکی از نظر آماری تاثیر معنی دارنداشت .