سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی قاسمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

نیشکریکی از گیاهان صنعتی و با ارزش است که درسطح وسیعی دراراضی جنوب وشمال خوزستان بعلت سازگاری و اقلیم مناسب بصورت صنعتی و تجاری کشت میگردد و به منظور بررسی روشهای مختلف خاک ورزی برعملکرد نیشکر آزمایشی درسال ۱۳۸۹-۸۸ درشرکتکشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان درخاکی با بافت شنی لومی مورد بررسی قرارگرفت این تحقیق بصورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه ای بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار خاک ورزی و با سه واریته در سه تکرار اجرا گردید درپایان فصل رشد و درزمان براشت عملکرد و برخی از فاکتورهای کمی نیشکر شامل رشد ساقه تعداد ساقه قطر ساقه و عملکرد بیولوژیکی اندازه گیری شد نتایج نشان داد که اثر تیمار خاک ورزی T برتعدادساقه درسطح ۱% معنی دار بوده ولی اثر آن بررشد ساقه تعدادساقه قطرساقه و عملکرد بیولوژیکی از نظر آماری معنی دار نبود و اثر تیمار واریته V بررشد ساقه درسطح ۵% معنی بدار بوده ولی برتعدادساقه درمتر قطر ساقه و عملکرد بیولوژیکی معنی دارنبوده است.