سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی بهادری – استادیار گروه عمران، خاکو پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
احمد مام مصطفی پور – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه ارومیه

چکیده:

ارزیابی کلی از خسارات وارده به سازهها و تاسیسات در زلزلهها نشان می دهد که شرایط ساختگاهی تاثیر قابل توجهی بر نحوه توزیع خرابیها در شهرها و روستاها داشته است. ارزیابی تاثیر لایه بندی خاکدر مشخصات زمین لرزه در سطح زمین از لحاظ شتاب حداکثر و جابجاییها و محتوای فرکانسی یکی از موارد مهمی میباشد که مورد توجه مهندسان ژئوتکنیکقرار گرفته است. وضعیت بافتتحت الارضی یکی از مسائلی است که در پاسخهای شتاب زمین و جابجایی های رخ داده در سطح زمین نقش کلیدی را ایفا میکند و لذا بر میزان نشستها و خرابی سازه ها و در نتیجه خسارات جانی و مالی مستقیما تاثیر خواهد گذاشت. در این مقاله روشهای مختلفتحلیل پاسخ خاکروی پروفیلی متشکل از ۴ لایه بررسی و نتایج باهم مقایسه شده است. روشهای یکبعدی و دوبعدی از یکسو و روشهای معادل خطی و غیرخطی در حوزه زمان و فرکانس با هم مورد مقایسه قرار گرفته اند. در این تحقیق جهت بررسی بهتر نرم افزارها، شتابنگاشتهای مختلف جهت بررسی تاثیر بزرگی شتاب ورودی برروی نتایج مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که بعد حل مساله تاثیر قابل توجهی بر نتایج دارد. از سوی دیگر روش غیر خطی در مقایسه با روشهای خطی معادل نتایج دست پایین تری دارد