سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود مومنی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ج

چکیده:

به منظور بررسی روشهای مختلف آماده سازی بستر کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد خیار، آزمایشی در قالب بلو کهای کامل تصادفی با چهار تکرار در یکی از گلخانه های به سبک رایج منطقه به اجرا درآمد. بدین منظور، در تابستا ن ۱۳۸۳ سازه گلخانه به سبک گلخانه های رایج در منطقه جیرفت با ارتفاع نهایی کمتر از ۳/۵متر و عرض هر دهانه۵/۵ متر ساخته شد سپس در اواخر شهریورماه با استفاده از یک دستگاه تراکتور گلدونی ۲۳۸ و یک دیسک ۱۴ بشقابه سوار با عرض کار ۱۳۰سانتی متر و قطر بشقاب ۵۰ سانتی متر، آماده سازی اولیه زمین صورت گرفت.روشهای مختلف تهیه بستر کاشت، به عنوان تیمارهای آزمایشی این تحقیق، عبارت بودند از: الف) ایجاد پشته هایی به ارتفاع تقریبی ۲۰ و عرض ۵۰ سانتی متر و کاشت دو ردیف خیار روی آن بفاصله ۴۰ سانتی متر. ب) ایجاد جوی هایی به عمق تقریبی ۲۰ و عرض ۵۰ سانتی متر و کاشت دو ردیف خیار داخل آن بفاصله ۴۰ سانتی متر. ج) کاشت دو ردیف خیار به فاصله ۴۰ سانتی متر از همدیگر روی زمین صاف. بعد از خاکورزی اولیه که به صورت یکسان برای سه تیمار فوق انجام شد، آماده سازی بستر کاشت صورت گ رفت . آبیاری و کوددهی کلیه تیمارها یکسان انجام شد.پارامترهای مورد اندازه گیری در این تحقیق عبارت بودند از: گلدهی، عملکرد نوبرانه و عملکرد کل، وزن تک میوه و تعداد میوه برداشت شده در ماه اول و کل فصل، ارتفاع بوته ها در ماه اول و دوم، تعداد برگ و سطح فتوسنتزکننده در ماه دوم، طول و وزن ریشه گیاه. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارMSTATC آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح ۵ % نشان داد که کاشت خیار داخل جوی به علت بیماری های قارچی در ابتدای فصل رشد، دارای کمترین درصد استقرار بوته است و نیاز به مدیریت قویتری دارد. از لحاظ گلدهی، تیمار کاشت در زمین صاف بهترین وضعیت را داشت ولی این اختلاف باعث ایجاد تفاوت معنی دار در عملکرد نوبرانه و تعداد میوه برداشت شده در ماه اول نگردید. از لحاظ وزن تک میوه در ماه اول، تیمار کاشت در زمین صاف وضعیت مناسبتری داشت. از ماه دوم به بعد نیز بین ارتفاع بوته ها، سطح برگ و تعداد برگ هر بوته در تیمارهای مختلف تفاوت معنی دار مشاهده گردید که در انتها باعث شد عملکرد تیمار کاشت روی پشته نسبت به سایر تیمارها وضعیت ضعیفتری داشته باشد. بررسی وضعیت طول و وزن ریشه نیز اختلاف معنی دار بین تیمارها نشان نداد