سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته پورآصف – سازمان آب و برق خوزستان دفتر تحقیقات مهندسی آب
رضا عبدالشاه نژاد – شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

چکیده:

دراین تحقیق روشهای تجربی موجود جهت محاسبه و پیش بینی تغییر مکان حلقه های مئاندرها از منابع مختلف استخراج گردید میزان جابجایی خم های مئاندرهای موجود در مسیر رودخانه کارون با استفاده از نقشه های توپوگرافی و عکسهای هوایی اندازه گیری شد جابجایی خم های رودخانه بوسیله روشها ی موجود محاسبه و ضمن مقایسه نتایج حاصله با مقادیر واقعی اعتبار این روشهای برای منطقه مورد مطالعه ارزیابی شد بررسی ها نشان میدهد که روش keady&priest روشی منطقی تر و مطمئن تر جهت محاسبه سرعتجابجایی رودخانه مورد نظر می باشد