سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ابتسام کیا – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
مهران افخمی – سازمان آب و برق استان خوزستان

چکیده:

مهمترین هدف انجام این تحقیق،ارائه روشهای متداول مدیریت زیست محیطی زه آب جهت زه آبهای واحدهای غربی شرکت توسعه نیشکر(میرزا کوچک خان و امیرکبیر) در استان خوزستان است.در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات اولیه در مورد منطقه مطالعاتی به روش کتابخانه ای و بصورت میدانی جهت اندازه گیری پارامترهای کیفی شامل میزانpH , TDS , EC DO دما و شوری زه آبهای خروجی، عمل گردید و در ۱۴ ایستگاه تعیین شده از کانالها و حوضچه های تبخیری واحدهای غربی شرکت توسعه نیشکر،از اول فصل زمستان تا اواخر فصل تابستان به مدت ۹ ماه و بصورت یک مرتبه در ماه انجام گرفت همچنین روش نمونه گیری،روش کمپوزیت یا مختلط و حجم نمونه به مقدار مورد نیاز جهت اندازه گیری پارامترهای کیفی مطابق روش کتاب استاندارد متدstandard methods for the Examination of water and wastewater /2002/AWWA می باشد. نتیجه تحقیق نشان داد که میزان پارامترهای کیفی اندازه گیری شده هرچه از سمت مزارع به سمت کانالها و از سمت کانالها به سمت حوضچه های تبخیری می رویم،بدلیل وقوع تبخیر و افزایش مواد آلاینده،افزایش پیدا می کند و این افزایش بیشترین مقدار خود را در محل حوضچه های تبخیری نشان می دهد و این امر بعلت انباشت املاح و تجمع آنها که ناشی از ورود سالیان متمادی زه آب به درون حوضچه ها است و تبخیر آب همراه و در نهایت باقیماندن املاح درون حوضچه ها،می باشد.روشهای مدیریتی معرفی شده در دو بخش، در سطح مزرعه شامل استفاده از زهکش های سطحی جهت به حداقل رساندن میزان نشت نمک، کنترل میزان خروجی زهکشها و… همچنین در بیرون از مزرعه شامل استفاده از انواع روشهای تصفیه زه آب، استفاده مجدد از زه آب و… می باشند