سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ذبیح اله یوسفی – دانشیار دانشکده بهداشت ساری
معصومه ولی زاده – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

با توجه به اثراتی که زباله های بیمارستانی روی سلامت انسان و محیط زیست دارد و همچنین مضرات استفاده از زباله سوزها ، تحقیق در مورد دستگاه های غیر سوز که در بی خطر سازی پسماندهای عفونی دخیل اند ضروری به نظر می رسد . د راین پژوهش انواع روشهای غیر سوز و عملکرد میکروبی پساب و پسماند خروجی از دستگاه استریلایزر زباله ( استری فلش واکوداس) محدودیت و مزایای آنها مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها : جهت نمونه برداری از پسماند خروجی دستگاه از محیط کشت انتقالی و سوآب استریل استفاده شده و در آزمایشگاه از رنگ آمیزی گرم و کشت های افتراقی جهت تعیین نوع باسیل استفاده گردید . جهت نمونه برداری پساب خروجی دستگاه از شیشه های استریل استفاده شده و روش آزمایش MPN جهت تعیین آلودگی میکروبی مورد استفاده قرار گرفت ، همچنین جهت اطمینان از عدم آلودگی ثانویه و خطا در نمونه برداری از تست های بیولوژیک ( اندیکاتور دستگا های اتوکلاو) استفاده گردید. یافته ها : در طی مطالعه از ۵۶ نمونه یرداری میکروبی از پسماند خروجی دستگاه ۴۸ مورد نمونه ها منفی و ۶ مورد استاف کواگولاز اپیدرمیدیس و ۲ مورد باسیل گرم مثبت سوبتلیس رشد کرد ۴ مورد هم نمونه رداری از پساب دستگاه انجام گردید، که منفی بود. همچنین از شانزده تست بیولوژیک بکار گرفته شده پاسخ عدم رشد دریافت گردید. نتیجه گیری : تولید دی اکسین و فوران در زباله سوزهایی با درجه حرارت بالا نیز می تواند د رمحفظه های خنک کننده یا زمان شروع بکار یا خاموش کردن زباله سوز تشکیل شود ، علاوه بر محصولات جانبی و مضر ، هزینه های مرتبط به مراتب بالاتر از سیستم های غیر سوز می باشد. هزینه و تولید محصولات مضر در اتوکلاو از سایر روشها پایین تر است. در اتوکلاوها با توجه به محدود بودن قدرت امحاء دستگاه و عدم استریل کامل سیکلهایی که دارای بار الودگی میکروبی بسیار بالایی باشند ، همچنین از انجایکه کارایی گندزدایی به دامنه تماس بین بخار آب و سطح پسماند بستگی دارد، توجه به انتخاب نوع و مقدار زباله در هر سیکل بسیار مهم می باشد. محدودیت ها و معایب دستگاه ها به تفضیل در بحث نتایج آمده است.