سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسین محسنی – کارشناس ارشد زراعت
سیدحسن محسنی – کارشناس ارشدمهندسی آبیاری کشاورزی
ساعده مظفری – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

اجرای سیستم های کشاورزی فشرده به خصوص دردوره ۵۰ساله اخیر سبب گردیده که خاک ازلحاظ موادآلی و معدنی فقیرگشته و درنتیجه جذب بسیاری از مواد مغذی از طریق گیاهان کاهش یابد عناصرریزمغذی به عناصری گفته می شود که درمقایسه با عناصرپرمصرف نظیر ازت فسفروپتاسیم به مقدارکمتری مورد نیاز گیاه است البته این عناصر جایگاه مهمی دررشد و نمود گیاه با تاثیر برفعالیت های آنزیمی تمایز سلولی تشکیل گل و میوه و بهبود کیفیت محصول دارند کمبود عناصرریزمغذی درمحصولات غذایی مصرفی دراکثر نقاط دنیا وجود دارد این کمبود ها درتولیدات کشاورزی ایران نیز به دلیل حاکمیت شرایط آهکی خاک اغلب نقاط و مصرف بی رویه کودهای فسفاته که جذب این عناصر را مشکل می سازد فرسایش آبشویی عدم مصرف کاف کودهای حاوی این عناصر عدم رعایت تناوب زراعی و برداشت روزافزون ازذخایر موجوددرخاک با کشت متراکم و عدم غنی سازی محصولات به طرزمشهودتری مشاهده می گردد برای حل این مشکل راه های مختلفی نظیر تنوع دررژیم غذایی مصرف مصنوعی آن آموزش تغذیه ای صحیح و غنی سازی تولیدات گیاهی وجود دارد.