سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید ایمانی – مدرس دانشگاه آزادشهرضا
بابک بهشتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدعلی پورخلیلی – مربی دانشگاه آزاد نجف آباداصفهان

چکیده:

دانه جو یکی از رایج ترین دانه های غذایی بکاررفته درجیره غذایی گاوهای شیری و گوشتی است از آنجایی که اندوسپرم دانه جو بوسیله غلافی بسیار مقاوم دربرابر تجزیه میکروبی درشکمبه محصور شده است لذا ضروری است که دانه خشک جو برای استفاده مطلوب جهت گاوهای شیری و گوشتی فراوری شود به منظور مقایسه روشهای مختلف فراوری فیزیکی دانه جو درجیره غذایی گاوهای شیری و اثر آن برتولید شیر تعداد ۹ راس گاو نژاد هلشتاین درزایش اول دوم و سوم که درفاصله ۱۰±۶۵ روز بعد از زایمان بودند انتخاب شدند این آزمایش درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار شکم زایش چهارتیمرا روش فرآوری و سه راس گاو درهر بلوک انجام شد دانه های جو با چهار روش اسباب چکشی با الک ۱ میلیمتر غلتک زدن خشک با شاخص فراوری ۷۳ درصد روش تلفیقی نیمی از روش اول و نیمی دیگراز روش دوم بصورت مخلوط غلتک زدن همراه با بخار با شاخص فراوری ۶۵درصد فراوری به ترتیب درجیره های شماره ۱تا۴ قرارگرفتند داده ها شامل مقدار شیر درصد چربی و ماده خشک مصرفی برای هریک زا سه نوبت دوشش بود