سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز قائمشهر
رضا ولی الله پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
حمید صالحیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
اسکندر زند – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثرترکیبی سه روش زراعی درکنترل علفهای هرز مزارع گندم ازمایشی درسال زراعی ۹۰-۸۹ درایستگاه تحقیقاتی کشاورزی بایکلاء نکا انجام شد این طرح بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار اجرا شد دراین ازمایش سه مقدار کود اوره ۲۵۰و۳۵۰و۴۵۰ کیلوگرم درهکتار به عنوان عامل اصلی و تراکم ۴۰۰و۵۰۰و۶۰۰و۷۰۰ بذر درمترمربع رقم مروارید و میلان و مدیریت علف هرز استفاده از علف کش و بدون استفاده ازعلف کش بصورت فاکتورفرعی درنظر گرفته شد کلیه عملیات کشت مطابق عرف منطقه رعایت شده و درنهایت درزمان بسته شدن کانوپی گندم تعداد و بیوماس علفهای هرز از قابی به ابعاد ۵۰در۵۰سانتیمتر و درزمان رسیدگی گندم نیز عملکرد ازسطحی به وسعت امتر مربع برداشت شد نتایج اینآزمایش نشان داد افزایش تراکم صرفنظر از نوع رقم منج ربه افزایش عملکرد شد و رقم میلان همواره نسبت به رقم مروارید دارای عملکرد بیشتری بود.