سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس سیف پور کرکان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سهیل تشکر – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله به بررسی روشهای گوناگون رمزنگاری تصویر و تعیین تناسب هر کدام از این روشها با دستههای گوناگون کاربردهای تصویری ماهوارهای، پرداخته میشود. برای این منظور، در ابتدا معیارهای متعارف در بررسی روشهای رمزنگاری تصویر را مطرح کرده و سپس انواع مختلف کاربردهای ماهوارهای را براساس این معیارها، در شش دسته کلی دستهبندی میکنیم. آنگاه، به بررسی اجمالی انواع روشهای رمزنگاری تصویر میپردازیم. در نهایت، با در نظر گرفتن معیارها و ویژگیهای عنوان شده برای هر کدام از کاربردهای تصویری ماهوارهای و نیز ویژگیهای مربوط به هر یک از روشهای رمزنگاری تصویر، هر کدام از روشهای رمزنگاری را برای گروهی از کاربردهای تصویری ماهوارهای پیشنهاد میدهیم. در نهایت، با بررسی روشهای رمزنگاری مطرح شده و نیز معیارهای در نظر گرفته شده برای هر کدام از آنها، مناسبترین روش رمزنگاری تصویر برای هر دسته از کاربردهای ماهوارهای قابل تعیین خواهد بود.