سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زکیه احمدی – گروه مهندسی برق/الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

چکیده:

جستجوگر تصویری از یک یا چند آشکارساز استفاده میکند که سیگنالهای ویدیویی را با استفاده از یک اسکن محل تصویر از صحنه هدف تولید مینماید. معمولاً سنسورهای تصویری اطلاعات صحنه بیشتری نسبت به سنسورهایغیرتصویری حفظ میکنند. بنابراین جستجوگرهای تصویری میتوانند بین اشیاء با معیارهای مختلف تبعیض ایجاد نمایند. قابلیت مذکور، نیازمندیهای عملکرد را فراتر از قابلیتهای جستجوگرهای غیرتصویری برآورده میسازد. دوربینهایتلویزیونی نمونهای از سنسورهای تصویری می باشند. جستجوگرهای تلویزیونی از هدف تصویربرداری میکنند. یک آرایه در جستجوگر وجود دارد که این آرایه انرژی نورانی به اطراف میفرستد و از روی شدت و سایرمشخصات سیگنال دریافتی و استفاده از روشهای متعدد پردازش تصاویر، صحنه مقابل خود را میبیند. پس از تهیه تصویر مناسب، سیستم جستجوگر به حافظهخود رجوع میکند و تصویر را با تصویر اهداف مختلف مطلوب (که طی تستهای پروازی به دست آمدهاند و در حافظه جستجوگر ثبت شدهاند) مقایسه میکند و در صورت یافت هدف، آن را دنبال خواهد کرد. مزایای اولیه یک جستجوگر تصویری مقاومت آن در برابر اقدامات متقابل و تبعیض بین این اقدامات و پسزمینه میباشد