سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه سروش نیا – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی نفت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
علی کدخدایی – دکتری زمین شناسی نفت از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
بیژن نوری – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت ، شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

هدف اصلی مطالعه بررسی روشهای مختلف خوشهسازی و نیز شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مطالعات پتروگرافی، جهت تعیین الکتروفاسیسهای مخزنی در چاههای میدان مورد مطالعه میباشد. با استفاده از نرم افزار ژئولاگ روشهای مختلف AHC ،MRGC و SOM در چاههای دارای مغزه و فاقد مغزه مورد مطالعه قرار گرفت. روش MRGC به عنوان برترین روش خوشهسازی در تعیین الکتروفاسیس های مخزنی معرفی گردید. پس از آن با استفاده از روش هوشمند شبکه عصبی، به منظور تکمیل نقص در اطلاعات اولیه الکتروفاسیسهای مخزنی در چاه های میدان تخمین زده شد. بدین ترتیب در چاه شماره B4 9 الکتروفاسیس و در چاههای (B1,B2,B3 ) 8 الکتروفاسیس تعیین گردید. بر اساس مطالعات پتروگرافی در بخش کربناته آسماری مشخص شد که این بخش شامل ۸ میکروفاسیس و همچنین ٨ زون می باشد. در ممبر کربناته آسماری به ترتیب زون ۴ با ۲۰% تخلخل و ۱۶متر ضخامت، زون ۶ با ۱۸% تخلخل و ٢٣ متر ضخامت و زون ۵ با ۱۴% تخلخل و ١۶ متر ضخامت دارای کیفیت مخزنی بالاتری نسبت به سایر زونها میباشند که با الگوی رخسارههای رسوبی حاصل از مطالعات پتروگرافی و رخسارههای الکتریکی حاصل از مطالعات پتروفیزیکی از لحاظ عمق ، کیفیت مخزنی مطالبقت دارند. همچنین در این مطالعه مشخص گردید که انحلال و شکستگی و بطور غالب دولومیتی شدن به عنوان فرایندهای دیاژنزی نقش اساسی در تعیین خواص مخزنی این سازند ایفا میکند که نتیجه آن تخلخل مؤثر به صورت میانگین بین ١ تا ۲۵% از نوع بین دانه ای است. نتایج نشان میدهد با تلفیق مطالعات پتروگرافی و روشهای خوشهسازی توام با شبکههای عصبی مصنوعی به بهترین شکل قادر به تعیین و تخمین الکتروفاسیسهای مخزنی در چاههای فاقد مغزه خواهیم بود.