سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بابائی – کارشناس ارشد راه وترابری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنا
کیوان بمانا – دانشجوی دکترای راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ساخت و توسعه راهها از طریق مشارکت بخشغیردولتی به دلیل استحصال فواید و نتایج مطلوبی همچون کمکبه جبران کمبود بودجه عمومی به منظور ساخت و نگهداری راهها، پاسخگویی به رشد ترافیک(تقاضا) از سوی کشورها پذیرفته شده و در برخی کشورها اجرا میگردد. در بحث تعیین نرخ عوارض آزادراهها دو مسأله مطرح است؛ یکی بحث هزینهیابی حملونقل و دیگری، بحث خصیص هزینه. اصول تعرفهگذاری در کشورهای مختلف بر این اساس است که کل حمل ونقل را شامل میشود و مختصراههای عوارضی نمیباشد. از آنجا که زیرساختهای حمل ونقل در ایران بصورت رایگان عرضه میشود، استفاده از این روشها کاربردی ندارند. در این تحقیق روشمناسب تعیین نرخ عوارضدر ایران بدین صورت که هزینه خرابی روسازی بر اساس معیار ضریب بار همارز محاسبه شده و سایر هزینههای جانبی بر اساسمعادل سواری محاسبه گردد، ارائه شده است.