سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حدیدی – استاد یار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
یاشار یثربی نیا – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مهدی میهن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیستر

چکیده:

از آنجا که سازه ها در هنگام زلزله وارد مرحله غیر خطی می شوند بنظر می رسد آنالیز دینامیکی غیر خطی بهترینروش برآورد رفتار سازه باشد.اما یکی از مشکلات آنالیزهای دینامیکی پیچیدگی آنها می باشد.به این دلیل روشهایآنالیز استاتیکی غیر خطی (پوش آور) برای تعیین رفتار سازه در ناحیه غیر خطی بکار گرفته شده اند.تحلیلهای پوشآور خود به دو نوع سنتی و پیشرفته تقسیم بندی می شوند.در پوش آورهای سنتی الگوی بار جانبی ثابت بوده و فرضبر این است که پاسخ سازه با مد اول کنترل می شود و شکل مدی پس از تسلیم سازه تغییر نمیکند.در پوش آورپیشرفته الگوی بار جانبی ثابت نبوده و بر اساس اشکال مودی و ضریب مشارکت مودال بهنگام شده و اثرات مودهایبالاتر لحاظ می شود. به منظور بررسی دقت روشهای مذکور پنج نوع قاب خمشی با شکل پذیری متوسط تحت اثر سه زلزله نزدیک گسل توسط نرم افزار seismostruct مورد ارزیابی قرار گرفته اند.