سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی غلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
منصور پاره کار – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
نگین دربندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا

چکیده:

هدف ازاین پژوهش پیدا کردن بهترین مدل به منظور آبیاری سطحی میباشد. با توجه به اینکه در روش آبیاری سطحی، آب با خاک در تماس بوده و سطح خاک را اشباع میکند، در این تحقیق نیز به منظور تعیین نفوذ آب درخاک از روش استوانههای مضاعف که یک روش صحرایی است استفاده شد. سپس ۵ مدل کوستیاکوف، فیلیپ، گرین آمپت هورتون ،SCS انتخاب و با نوشتن یک برنامه رایانهای تمامی روشها مورد بررسی و نتایج حاصل از آنها با نتایج بدست آمده از استوانه مضاعف مقایسه گردید. برای این منظور از گزارشات خاکشناسی ۳۱۵ نقطه مختلف استفاده گردید. با استفاده از پارامترهای مشاهدهای زمان، نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ ، پارامترهای نفوذ تجمعی برآوردی، سرعت نفوذ برآوردی و متوسط سرعت نفوذ به وسیله مدلهای فیزیکی فوق محاسبه و مقدار کارایی هر مدل تعیین گردید. در نهایت مشخص شد که مدل کوستیاکوف بیشترین کارایی را داشته و به عنوان بهترین مدل برآورد نفوذ تجمعی، سرعت نفوذ و متوسط سرعت نفوذ برآوردی معرفی گردید و مدلهای SCS و فیلیپ بعد از آن بهترین مدل بودهاست. به گونه ای که کارایی مدلهای کوستیاکوف SCSفیلیپ به ترتیب ۰/۹۶۸ ، ۰/۸۸۱، ۰/۸۷۷، برای ۳۱۵ نمونه محاسبه گردید. روشSCS در جاهایی که نفوذپذیری آن کم است مناسب نمیباشد