سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهند زادزیده سرایی – دانش اموخته کارشناسی ارشدسازه های هیدرولیکی دانشگاه ازاداسلامی واحدبین الملل کیش

چکیده:

آب و خاک دوعنصرحیاتی وازمهمترین منابع طبیعی هر جامعهای میباشد.متأسفانه دربسیاری ازمناطق وهمچنین دربسیاری از زمانها این دوعنصرمهم به صور ت یکج ا در اختیار نبوده و در نتیجه مشکلاتی ازقبیل خشکسالی،سیل،بیابانزایی،فرسایش دامنهها و فرسایش خاک را بوجودمیآورند. یکی ازرو شهای کاهش اثرات بعضی ازمشکلات فوق احداث سدباهدف مهارسیل و ذخیره منابع آب درفصول پرآب به منظور کاهش اثرات کمآبی وخشکسالی در سایرفصول وسالهامیباش د.یکی ازمسایلی که درحین بهر هبرداری از سدها همیشه مشکلساز است،مسئله فرسایش خاک و رسوبگذاری درمخزن سد میباشد. تخمین دقیق حجم رسوب تحملشده بهوسیله رودخانههاومتعاقباً حجم رسوب ورودی به سدهادربسیاری ازپروژههای کلان مدیریت منابع آب دارای اهمیت فراوان است. بااین وجودهنوزتلاشهای کافی ومناسب دراین خصوص صورت نگرفته است. یکی از روشهای مرسوم دربرآورد دبی رسوب،روشهای هیدرولوژیکی میباشد. روشهای هیدرولوژیکی به چند دسته تقسیم میشوند که در این تحقیق از هفت روش منحنی سنجه ازجمله همبستگی سالیانه USBR متوسط دسته ها ، ، FAO-USBR متوسط دسته ها USBR ،FAO- فرگوسن و ومتوسط دسته ها-فرگوسن برای حدوداً ۵۰ سال آماری در دو ایستگاه گیلوان و لوشان، ، مرتبط به سد سفیدرود، استفاده شده است. جهت برآورد بار رسوبی از ۷ روش فوق استفاده شده است و بار رسوبی سد سفیدرود برای ۵۰ سال برآورد شده است و در نهایت به کمک هیدروگرافیهای انجام داده شده و مقایسه میزان رسوبات برآورد شده و استفاده از هیدروگرافیهای انجام شده روش متوسط دسته ها FAO برآورد بهتری نسبت به سایر روشها. داشته است