سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد کاوسی کلاشمی – دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه گیلان
مرتضی تهامی پور – دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران
سعیده السادات مژذنی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی- دانشگاه زابل

چکیده:

انباشت سرمایه عاملی مهمی در سنجش میزان موفقیت سامانه اقتصاد یک کشور تلقی می شود. اقتصاد موفق، اقتصادی استکه در بلندمدت بتواند نرخ بالای رشد سرمایه گذاری را دارا باشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه ناکافی بودنمنابع داخلی برای سرمایه گذاری، رویکرد جدی به جذب سرمایه های خارجی و تأمین مالی از منابع بین المللی اتخاذ نموده اند.از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی به ویژه شرکت های فراملیتی برای ارتقای سطح رقابت پذیری و کسب سود بیشتر، تمایلبه سرمایه گذاری در مناطق مستعد و مزیتدار از جمله پروژههای کشورهای درحال توسعه دارند. چرا که در کشورهای در حالتوسعه، تأمین مالی تمامی پروژه های زیربنایی توسط منابع عمومی دولت امکانپذیر نمی باشد. لذا نحوه تأمین مالی و تهیهبودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های زیربنایی و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها، در حال حاضر به عنوانیکی از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تحلیلی و امکانسنجی استفاده از روش های تامین مالی مختلف برای پروژه های زیربنایی می باشد. برای این منظور، ابتدا روشهای تأمین مالیبرای پروژه ها به سه گروه داخلی، خارجی و اسلامی دسته بندی شده اند. سپس ضمن مقایسه و تحلیل این روشها، به بررسیجایگاه منطقه ای ایران در جذب سرمایه خارجی، بسترها و الزامات قانونی سرمایه گذاری در ایران و چالش های فراروی جذباین سرمایه ها پرداخته است.