سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه اشرفی – دانشجوی دکتری صنایع غذایی
محمود رضازادباری –
لاله مهریار –

چکیده:

آفلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه قارچی هستند که توسط گونه های آسپرژیلوس درطیف گسترده ای از سوبستراها تولید میشوند به اثبات رسیده که حضور آفلاتوکسین ها درغذاها و مواد غذایی مورد تغذیه دام موجب بیماری ومرگ درانسان و حیوانات می شود درچندین مطالعه درنقاط مختلف جهان یک همبستگی مثبت بین جذب افلاتوکسین و سرطان کبد آشکار شده است درمقادیر پایین تر ممکن است موجب نشانه های آشکار بیماری نشود اما می تواند باعث کاهش نرخ رشد کاهش راندمان غذادهی کاهش تولید تخم مرغ در ماکیان و کاهش مقاومت در مقابل بیماریهای عفونی شوددراین مقاله به بررسی روشهای بیولوژیکی سمیت زدایی آفلاتوکسین درمواد غذایی از قبیل جذب آفلاتوکسین توسط باکتری ها ممانعت از آفلاتوکسین از طریق رقابت زیستی باکتریها و کنترل توسط قارچها می پردازیم