سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مرتضی رجوعی – دکتری مدیریت بازرگانی بازاریابی و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی ا

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل درون سازمانی اثرگذار بربازارگرایی درصنعت بیمه ایران است بدین منظور علاوه بر تبیین دیدگاه های مختلف بازارگرایی به بررسی ۳۰۰ نمایندگی بیمه در شش استان کشور به عنوان نمونه آماری تحقیق پرداخته شدها ست به منظور گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرارگرفت نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تاکید مدیریت ارشد بربازارگرایی ریسک پذیری مدیران تعارض بین واحدهای سازمانی و سیستم پاداش دهی مبتنی بربازار دارای تاثیر مثبت بربازارگرایی و عواملی همچون رفتار های سیاسی و تمرکز دارای تاثی رمنفی بربازارگرایی درصنعت بیمه ایران هستند علاوه براین عواملی مثل رسمیت پیچیدگی و ارتباطات درون سازمانی تاثیری بربازار گرایی ندارند.