سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جلیلی قاضی زاده – دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست
ادوین صفری –

چکیده:

از آنجا که به دلیل وجود درصد بالای مواد فسادپذیر درپسماند حدود ۷۰% شیرابه تولیدی دراکثر شهرهای ایران از جمله شهرمشهد از بار آلی بسیار بالایی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار است لذا الگوپذیری صرف از تجارب سایر کشورها درزمینه تصفیه شیرابه امکان پذیر نبوده و ضروری است روشهای مختلف مدیریت شیرابه با توجه به شرایط خاص خاکچال و پسماند دفنی درهر شهر بررسی شود برایناساس شناسایی روشهای مختلف مدیریت شیرابه و انتخاب یک روش مناسب جهت امحا شیرابه تولیدی در خاکچالهای شهر مشهد در دستورکار این تحقیق قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا چهارچوب کلی روشهای مدیریت شیرابه تدوین شده و سپس ضمن تخمین کمیت شیرابه تولیدی با استفااده از مدلهای موازنه جرمی مشخصاتکیفی شیرابه تولیدی درمحل قدیم دفن پسماند و همچنین کارخانه کمپوست شهر مشهد از طریق اندازه گیری های آزمایشگاهی تعیین شده است. درادامه با توجه به اندازه گیری نرخ تجزیه پذیری بار آلی شیرابه در واکنش بیولوژیکی امکان سنجی استفاده از روشهای مختلف مدیریت شیرابه بررسی شده است.