سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

حسن ایزدی – عضو هیئت علمی بخش شهرسازی دانشگاه شیراز
سپیده برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه اغلب شهرهای جهان بویژه درکشورهای درحال توسعه با مشکلات و مسائل زیست محیطی مختلفی روبرو هستند که حل آنها نیازمندتوجه به عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی فیزیکی و نهادی و تجزیه و تحلیل آنها است برای این منظور ارزشگذاری مسائل و مشکلات زیست محیطی درابعادمختلف گام اساسی در جهت حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهره برداری از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود یکی از ابعاد ارزشگذاری مسائل محیط زیست ارزشگذاری اقتصادی است که درچند دهه گذشته درادبیات اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار مطرح بوده است و علاوه بر این درعرصه عمل نیز ارزشگذاری سیاست های زیست محیطی بیشتر از گذشته با ملاحظات اقتصادی روبرو گردیده است به گونه ای که برای طراحی مناسب سیاست های توسعه پایدار و اجرای کارآمد طرح ها و پروژه ها بویژه در مناطق شهری و همچنین ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی آن نیاز به تجزیه و تحلیل های اقتصادی درارتباط با مسائل محیط زیست همواره مدنظر و از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و بفراخور موضوعات مورد بررسی روشهای مختلف ارزشگذاری اقتصادی نیز مطرح و به کارگرفته شدها ست. این مقاله با بکارگیری روش توصیفی و تطبیقی به معرفی و طبقه بندی روشهای ارزشگذاری اقتصادی مسائل زیست محیطی و مقایسه کاربردهای کلیدی آنها درشهرها و همچنین به نقاط قوت و کاستی های هریک از روشهای ارزشگذاری اقتصادی پرداخته است.