سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضوان قمبرعلی – دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
لیدا شرفی – کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین آگهی – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی روحیه و آموزش های کارآفرینی در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه آماری این تحقیق را تعداد ۲۷۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته های کشاورزی درمقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده کشاورزی تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برای مهارت های کارآفرینی دانشجویان ۰/۸۶ وروحیه کارآفرینی ۰/۷۹ محاسبه گردید که ضریب اعتبار مناسبی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع دانشجویان مورد مطالعه از روحیه و مهارت کارآفرینی بالایی برخوردارند. البته روحیه کارآفرینی در دانشجویان دختر بیشتر می باشد. به علاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال دانشجویان، ریسک پذیری و موانع اقتصادی با روحیه کارآفرینی آن ها رابطه مثبت و معنی داری دیده می شود.