سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا مخت – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
افسانه ملک حسینی – دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

با توجه به اینکه در توسعه کشور و دستیابی به رشد و توسعهاقتصادی با تکیه برکاهش بیکاری، اشتغالزایی در بخش-کشاورزی دارای جایگاهی ویژه است،پرداختن به مقولهی کارآفرینی جوانانروستایی،شناسایی و پرورش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه آنان از اهمیت بسزائی برخوردار میباشد. از اینرو،هدف کلی پژوهش حاضر بررسی روحیات کارآفرینانه جوانانروستایی علاقمند به حرفهکشاورزی بود. جامعهآماری تحقیق را جوانان روستایی بخشمرکزی شهرستان گنبدکاووس) ۰۵۱۵۳ n= ( تشکیل دادند. نمونهگیری به روش طبقهای باانتساب متناسب انجام و تعداد ۰۳۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران) ۱۹۹۱ ( انتخاب گردیدند. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. دادههای جمعآوری شده با نرمافزار Spssver19 پردازش و تحلیل گردید. نتایج آزمون مقایسهای نشان داد که بین جوانانروستایی علاقمند و بدونعلاقه به کشاورزی در برخی از موارد روحیاتکارآفرینانه کانونکنترل، نیاز به پیشرفت، عملگرایی و تحملابهام که در قالب گویههای طیف لیکرت اندازهگیری شده بود اختلاف معنیداری وجود دارد. همچنین نتایج، اولویتبندی روحیات کارآفرینانه جوانان روستایی را بدین ترتیب نشان میدهد: ۱(کانونکنترل، ۲( نیاز به موفقیت، ۰(عملگرایی، ۴(تحمل ابهام